Центр лицензирования и сертификации

trening-edessb

СЕРТИФИКАТ ПРОРАБА

сертификат-прораба

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Третя особливість - "Реконструкція або капітальний ремонт частини існуючого об'єкта"

Деякі особливості визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

Часто-густо об'єктом будівництва є частина існуючого об'єкта.

Відповідно до п. 3.25 ДБН А.2.2-3:2014 [20], «частина» — визначена проектною документацією на реконструкцію, капітальний ремонт або технічне переоснащення частина будинку, будівлі, споруди.

Відповідно до абз. 1 п. 4.14 ДСТУ [24], при розробленні проектної документації на реконструкцію, капітальний ремонт або технічне переоснащення частини існуючого об'єкта або технічне пере­оснащення всього об'єкта без повного призупинення його вико­ристання за функціональним призначенням категорію складності об'єкта будівництва за такою документацією визначають без ура­хування категорії складності об'єкта, що експлуатується.

Що це означає? Розглянемо три приклади.

Прийнятий в експлуатацію трисекційний житловий будинок із вбудованим приміщен­ням кав'ярні, виходячи з того, що в кожній від­окремленій деформаційним швом блок-секції загальною площею 3 500 м2 постійно пере­буває 140 осіб, а в цілому в будинку площею 10 500 м2 — 420 осіб, при проектуванні було від­несено до класу наслідків (відповідальності) СС2 та V категорії складності. Площа вбудованої на першому поверсі першої блок-секції кав'ярні ста­новила 100 м2 3 часом у встановленому законо­давством порядку власник ухвалює рішення про перебудову без втручання в несучі конструкції, яка передбачає зміну функціонального призна­чення вбудованого приміщення: облаштування замість кав’ярні книжкового магазину

Відповідно до п. 3.21 ДБН А.2.2-3:2014 [20], такий вид будівництва належить до реконструкції, а отже, може передбачати отримання містобудівних умов і обмежень, технічних умов та розроблення у вста­новленому порядку проектної документації, у складі якої необхідно визначити клас наслідків (відпо­відальності) та категорію складності об'єкта будівництва.

Для цього необхідно здійснити низку кроків.

Крок перший. Визначаємо кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті (Д/ф Згідно з техноло­гічними рішеннями, кількість співробітників магазину (продавці, обслуговуючий персонал) становить 7 осіб.

Припускаємо, що при загальній площі 100 м2 торговельна площа дорівнює 51 м2

У цьому випадку, відповідно до ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі» [18], кількість покупців визначається з розрахунку 3 м2 торговельної площі (з урахуванням обладнання) на особу:

51 / 3 = 17 осіб.

Таким чином, кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті, становить:

Л/^ = 7 + 17 = 24 особи.

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, відповідно до таблиці 1ДСТУ [24], об'єкт будів­ництва «книжковий магазин» належить до класу наслідків (відповідальності) CCI.

Тимчасове перебування в таких об'єктах не унормовано, але в будь-якому разі не перевищує 50% від загальної кількості людей, що перебувають там постійно. Отже, цей показник не може обумовити від­несення об’єкта до більш високого класу наслідків.

Крок другий. Визначаємо кількість осіб, які перебувають зовні книжкового магазину (/V), на життєді­яльність яких можуть вплинути наслідки від відмови об'єкта будівництва:

Лф = а х = 1,5 х 24 = 36 осіб,

де а — коефіцієнт, що визначається за таблицею 2 ДСТУ [24].

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкта, книжковий магазин належить до класу наслідків (від­повідальності) CCI.

Крок третій. Визначаємо обсяг можливого економічного збитку.

За об'єктом-аналогом вартість 1 м2 загальної площі книжкового магазину з обладнанням становить 10 200 грн.

Розрахункова вартість магазину:

10 200 х 100 = 1,020 млн грн.

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

п

Ф = 0,225^V = 0,225 х 102 0000 = 230 000 грн.

і=1

Обсяг можливого економічного збитку в мінімальних розмірах заробітної плати (м. р. з. п.) становить:

230 000 /1 378 = 167 м. р. з. п„

де 1378 грн — м. р. з. п., встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

За обсягом можливого економічного збитку книжковий магазин належить до класу наслідків (відпо­відальності) CCI.

Будівля не розташована в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

Приймаємо, що відмова будівлі не спричинить припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку та енергетики загальнодержавного, регіонального й місцевого рівнів.

Висновок. За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків від відмови відпо­відно до таблиці 1 ДСТУ [24] об'єкт будівництва" «книжковий магазин» належить до класу наслідків (відповідальності) CCI, а за критеріями таблиці А.1 Додатку А цього ДСТУ — до II категорії складності.

Виходячи з викладеного, проектна документація на реконструкцію приміщення не підлягає експерти­зі, а будівельні роботи можуть бути розпочаті після реєстрації декларації.

Аналогічний за всіма вихідними даними попе­редньому, однак перебудова приміщення під книжковий магазин потребує втручання в несучі й огороджувальні конструкції та призводить до додаткових навантажень на фундаменти.

У цьому випадку розрахунок характеристик необхідно виконувати не на частину існуючого об'єкта — книжковий магазин, а на всю відокрем­лену частину (блок-секцію), оскільки втручання в несучі конструкції та додаткові навантаження на фундаменти можуть мати негативні наслідки для всієї блок-секції.

Крок перший. Визначаємо кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті (N1):

N1= 24 + 140 = 164 особи,

де: 24 — кількість осіб, які постійно перебувають у книжковому магазині;

140 — кількість осіб, які постійно перебувають у житловій блок-секції.

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, об'єкт будівництва «книжковий магазин» нале­жить до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Крок другий. Визначаємо кількість осіб, які перебувають зовні книжкового магазину (N3, на життєді­яльність яких можуть вплинути наслідки від відмови об'єкта будівництва:

N3 = а X N1 = 1,5 X (24 + 140) = 246 осіб,

де а — коефіцієнт, що визначається за таблицею 2 ДСТУ (24).

За кількістю осіб, які перебувають зовні книжкового магазину, об'єкт будівництва належить до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Крок третій. Визначаємо обсяг можливого економічного збитку в мінімальних розмірах заробітної плати.

За об'єктом-аналогом вартість 1 м2 загальної площі становить 10 200 грн, опосередкована вартість 1 м2 загальної площі житла для м. Києва, відповідно до наказу Мінрегіону від 27 жовтня 2015 року № 273 [12], 8 848 грн.

Розрахункова вартість магазину:

10 200 X 100 = 1,020 млн грн.

Розрахункова вартість блок-секції житлового будинку:

8 848 х 3 500 = 30,968 млн грн.


Прогнозні збитки визначаються за формулою:

п

Ф = 0,225= 0,225 (1,020 + 30,968) = 7,197 млн грн.

І=1

де: Ф — прогнозовані втрати;

Р — вартість і-го виду основних фондів.

Обсяг можливого економічного збитку в мінімальних розмірах заробітної плати становить:

7 197 000 / 1 378 = 5 223 м. р. з. п„

де: 1378 грн — м. р. з. п„ встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

За обсягом можливого економічного збитку книжковий магазин належить до класу наслідків (відпо­відальності) СС2.

Будівля не розташована в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

Приймаємо, що відмова будівлі не спричинить припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку та енергетики загальнодержавного, регіонального й місцевого рівнів.

Висновок. За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків від відмови відпо­відно до таблиці 1 ДСТУ [24] об'єкт будівництва «книжковий магазин» належить до класу наслідків (відповідальності) СС2, а за критеріями таблиці А.1 Додатку А цього ДСТУ — до III категорії складності.

Отже, проектна документація на реконструкцію приміщення не підлягає експертизі (якщо об'єкт роз­ташований на території зі звичайними інженерно-геологічними та техногенними умовами), а буді­вельні роботи можуть бути розпочаті після реєстрації декларації.

Загалом слід зазначити, що при виконанні будівельних робіт з реконструкції або капітального ремонту на частині існуючого об'єкта з втручанням в несучі конструкції та за наявності додаткових наванта­жень на фундаменти клас наслідків (відповідальності) такого об'єкта будівництва не може бути мен­шим, ніж клас наслідків (відповідальності) існуючого будинку, будівлі, споруди або їх відокремлених частин (залежно від конструктивної системи).

Прийняту в експлуатацію поліклініку на 150 від­відувань при проектуванні було віднесено до класу наслідків (відповідальності) СС2 та III кате­горії складності.

З часом було ухвалено рішення про облаштуван­ня в одному з приміщень площею 80 м2 рент­генологічного та радіологічного кабінетів, що потребувало проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту або технічного переосна­щення, а отже, і розроблення у встановленому порядку проектної документації на цей об’єкт будівництва.

Згідно із Законом України від 18 січня 2001 року № 2445-ІІІ «Про об'єкти підвищеної небезпеки» [2], за­значений об'єкт будівництва належить до об'єктів підвищеної небезпеки, а тому, відповідно до п. 4.16 ДСТУ [24], для такого об'єкта будівництва, незалежно від класифікації за ознаками таблиці 1 цього ДСТУ, слід встановити клас наслідків (відповідальності) не менше ніж ССЗ та V категорію складності.

Отже, проектна документація передбачає проведення експертизи, початок виконання будівельних робіт можливий лише за наявності відповідного дозволу, а прийняття в експлуатацію здійснюється за процедурою, визначеною для об'єктів будівництва IV та V категорій складності.

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2023. Все права защищены