Центр лицензирования и сертификации

trening-edessb

СЕРТИФИКАТ ПРОРАБА

сертификат-прораба

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Як підготуватися до перевірки

Відомий вислів «попереджений - значить озброений» як не можна краще характеризуе мету запропонованої статтіі. Вона полягає в тому, щоб окреслити основні етапи підготовки ліцензіата до перевірки посадовими особами Держархбудінспекції як органу ліцензування додержання суб'ектами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'ектів архітектури.

До увагиГоловна умова успішного проходження перевірки — це продумана підготовка до неї.

Основний нюанс — готуватися треба постійно, а не тільки тоді, коли перевіряючі стоять на порозі. Обов'язково ознайомтеся з вимогами Ліцензійних умов провадження господарськоі діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'ектів з середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 N° 256 (далі - Ліцензійні умови), адже відповіднодо пункту 3 Ліцензійних умов ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

Обов'язково ознайомтеся з уніфікованою формою акта, що складаЕться за результатами проведення планової (позапланової") перевір­ки за додержанням суб'єктом господарювання Ліцензійних умов, затвердженою наказом Мі­ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.12.2016 № 331 (далі - уніфікована форма акта). Відповідно до Закону України «Про основні заса­ди державного нагляду (контролю) у сфері гос­подарської діяльності» (далі - Закон про конт­роль) посадові особи органів державного нагля­ду (контролю) при здійсненні заходів державно­го нагляду (контролю) зобов'язані використову­вати виключно уніфіковані форми актів.

Таким чином, у ліцензіата є унікальна мож­ливість для здійснення самостійного контролю за відповідністю підприємства Ліцензійним умо­вам, та, за необхідності, вжиття заходів щодо усунення порушень Ліцензійних умов ще до встановлення їх посадовими особами Держархбудінспекції.

На окремих моментах здійснення заходів державного нагляду (контролю) зупинимося більш детально.

Відповідно до Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон про ліцензування),- контроль за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов здійснюють у межах своїх по­вноважень органи ліцензування шляхом прове­дення планових і позапланових перевірок від­повідно до Закону про контроль з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з діючим законодавством Держархбудінспекція - орган ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (ССЗ) (далі - будівельна діяльність).

Планові перевірки за додержанням суб'єктом господарювання Ліцензійних умов проводяться Держархбудінспекцією у 2017 році відповідно до квартальних планів, які затвер­джуються наказом Держархбудінспекції до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, та розміщуються на офіційному веб- сайті Держархбудінспекції dabi.gov.ua у розділі «Поточна діяльність» Згідно з діючим законодавством:

 • для проведення перевірки органом лі­цензування створюється комісія, до складу якої можуть входити виключно працівники його апарату і територіаль­них органів;
 • планові заходи з державного нагляду (контролю) здійснюються за умови пись­мового повідомлення суб'єкта господа­рювання про проведення планового за­ходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного по­штового зв'язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваже­ній особі суб'єкта господарювання - юри­дичної особи, її відокремленого підроз­ділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі;
 • повідомлення ліцензіата про проведення позапланової перевірки не передбачено;
 • строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого під­приємництва - п'яти робочих днів. Про­довження строку здійснення планового заходу не допускається;
 • строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємни­цтва - двох робочих днів. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається;
 • перед початком здійснення заходу по­садові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керів­нику суб'єкта господарювання - юридич­ної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує по­садову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарю­вання копію посвідчення (направлення);
 • акт перевірки додержання ліцензіатом ви­мог ліцензійних умов складається в остан­ній день проведення перевірки;
 • у разі встановлення в ході перевірки до­держання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є під­ставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в остан­ній день проведення перевірки.

Таким чином, в останній день проведення планової (позапланової! перевірки за додер­жанням суб'єктом господарювання Ліцензійних умов будівельної діяльності складається акт за уніфікованою формою.

Уніфікована форма акта складається з та­ких частин:

 1. загальна інформація про проведення пе­ревірки: планова чи позапланова перевір­ка, реквізити розпорядчого документа, на виконання якого проводиться перевірка, номер посвідчення (направлення) на про­ведення перевірки;
 2. строк проведення заходу державного на­гляду (контролю);
 3. дані про останній проведений захід дер­жавного нагляду (контролю);
 4. перелік питань щодо проведення заходу;
 5. опис виявлених порушень;
 6. перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, що здійснили перевірку;
 7. пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного за її результатами акта;
 8. перелік нормативно-правових актів, нор­мативних актів та нормативних докумен­тів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки.

Зупинимося на окремих частинах більш де­тально.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ (ДАЛІ - ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ)

Уніфікована форма акта використовується як для проведення планової, так і позапланової перевірки. Але, якщо під час проведення поза­планової перевірки перевіряються всі питання із переліку, то під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхід­ність перевірки яких стала підставою для здій­снення цього заходу, з обов'язковим зазначен­ням цих питань у направленні на проведення позапланової перевірки.

Перелік питань щодо проведення перевірки визначений виключно на підставі нормативно- правових актів та нормативних документів, до­тримання вимог яких є обов'язковим відповідно до законодавства, і передбачає однозначні від­повіді, які не мають подвійного трактування:

Так - виконано, дотримано, забезпечено, відповідає, присутнє.

Ні - не виконано, не дотримано, не забез­печено, не відповідає, відсутнє.

НВ - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим.

НП - не потребує розгляду.

Що стосується варіантів відповіді «Так» і «Ні» - тут все зрозуміло, якщо вимоги законо­давства дотримано - відповідь «Так», якщо не дотримано - відповідь «Ні».

У той же час є вимоги законодавства, дотри­мання яких не є обов'язковим для конкретного суб'єкта господарювання.

В першу чергу це стосується вимог до фізич­ної особи - підприємця. Адже відповідно до Лі­цензійних умов, фізична особа - підприємець, відповідно до своєї професії та кваліфікації, може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників. Таким чином, у разі вико­нання ним будівельних робіт особисто, без залу­чення найманих працівників, дотримання вимог законодавства щодо організаційної структури суб'єкта господарювання, кадрових вимог щодо наявності керівників, професіоналів та фахівців відповідної спеціалізації не є обов'язковим.

Інша ситуація. Ліцензійними умовами перед­бачено, що ліцензіат зобов'язаний забезпечити здійснення контролю якості виконаних робіт. Контроль якості забезпечується або власною лабораторією або лабораторією, що надає по­слугу з проведення лабораторних досліджень на договірних засадах. Таким чином, у разі здій­снення суб'єктом господарювання контролю якості виконаних робіт власною лабораторією, дотримання вимог законодавства щодо наяв­ності договору з лабораторією, що надає по­слуги з проведення лабораторних випробувань якості виконаних робіт, не є обов'язковим.

У той же час, види лабораторних випробу­вань визначаються в залежності від видів робіт, які має право виконувати ліцензіат відповідно до до­датку до ліцензії. Очевидно, що якщо, наприклад:

 • додаток до ліцензії не містить такого виду робіт, як «будівництво доріг автомобіль­них», дотримання вимог законодавства щодо здійснення контролю якості викона­них робіт щодо дорожніх покриттів шля­хом проведення лабораторних випробу­вань щодо відповідності марки бетону не є обов'язковим;
 • додаток до ліцензії не містить такого виду робіт, як «монтаж мереж електропоста­чання і електроосвітлення», дотримання вимог законодавства щодо здійснення контролю якості виконаних робіт щодо електричних, електромеханічних робіт шляхом проведення електричних, елек­тромеханічних лабораторних випробувань не є обов'язковим.

Подібних конкретних випадків, які підпада­ють під відповідь «НВ - дотримання вимог за­конодавства не є обов'язковим» - можна на­лічити немало.

Ще один із варіантів відповіді - «НП - не по­требує розгляду». Як зазначалося вище, під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких ста­ла підставою для здійснення цього заходу. Таким чином, під час проведення позапланової перевір­ки всі інші питання не потребують розгляду.

Разом з цим, такий варіант відповіді можли­вий і під час проведення планової перевірки у разі відмови суб'єкта господарювання від про­ведення перевірки.

Законом про ліцензування визначено, що од­нією з підстав для прийняття рішення про анулю­вання ліцензії є акт про відмову ліцензіата у прове­денні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцен­зування вважається НЕДОПУСК уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відпо­відних ліцензійних умов за відсутності передбаче­них для цього законом підстав, зокрема:

 • ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування;
 • відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяль­ності, що підлягає ліцензуванню;
 • відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до об'єктів, що використову­ються ліцензіатом при провадженні діяль­ності, що підлягає ліцензуванню;
 • відсутність протягом першого дня перевір­ки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси лі­цензіата на час проведення перевірки.

Тому, якщо хоча б на один із пунктів 4,5,6 Роз­ділу І «Загальні вимоги» переліку питань надана відповідь «Ні - не виконано, не дотримано, не забезпечено, не відповідає, відсутнє», а саме:

 • присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час прове­дення органом ліцензування в установлено­му законом порядку перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов суб'єктом гос­подарювання забезпечено;
 • посадові особи органу ліцензування до здій­снення перевірки додержання ліцензіатом
 • Ліцензійних умов суб'єктом господарювання допущені;
 • документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час пере­вірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, суб'єктом господарювання надані;
всі інші питання переліку не потребують роз­гляду.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

За результатами проведеної перевірки складається детальний опис виявлених по­рушень вимог законодавства із зазначенням статей (частин, пунктів, абзаців тощо) норма­тивно-правових актів та нормативних доку­ментів, вимоги яких порушені.

Опис порушень викладається об'єктивно, достовірно та обгрунтовано, він має бути стис­лим і конкретним.

За результатами аналізу опису виявлених по­рушень ліцензіат приймає рішення щодо вжиття заходів стосовно їх усунення.

Якщо ця частина уніфікованої форми акта не заповнена - є всі підстави вважати, що порушень під час перевірки не встановлено, і ліцензіат успішно пройшов перевірку.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНИЛИ ПЕРЕВІРКУ

До переліку питань щодо здійснення конт­ролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, що здійснили перевірку, включені питання щодо до­тримання вимог Закону про контроль стосовно:

 • завчасного попереднього письмового по­відомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу;
 • пред'явлення направлення на проведення перевірки та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу Держархбудін- спекцГї;
 • надання суб'єктові господарювання копії направлення на проведення перевірки;
 • внесення запису про проведення перевір­ки перед його початком до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності);
 • розгляду під час проведення позаплано­вої перевірки виключно тих питань, що стали підставою для її проведення, з їх обов'язковим зазначенням у направленні на проведення перевірки.

Ця частина уніфікованої форми акта запо­внюється виключно керівником юридичної особи/фізичною особою - підприємцем або уповно­важеною ними особою, і її не заповнення не несе ніяких юридичних наслідків.

Але у разі оскарження дій посадових осіб Держархбудінспекції при проведенні перевірки, інформація, викладена у цій частині, може ста­ти важливим документальним підтвердженням (доказом) на користь ліцензіата.

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО ЗА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТАМИ АКТА в останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами Держ­архбудінспекції, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

Якщо суб'єкт господарювання не погоджу­ється з актом, він підписує акт із зауваженнями.

При цьому, зауваження суб'єкта господарю­вання можуть бути викладені ним як в самому акті, так і на окремих аркушах. У такому випадку в цьому розділі уніфікованої форми акта робить­ся відмітка, що зауваження суб'єкта господарю­вання додаються до акта.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРЕВІРКИ таким чином, враховуючи Перелік питань, який містить уніфікована форма акта, до проведен­ня перевірки ліцензіату в першу чергу необхідно:

1. Перевірити:
 • наявність документів (копій), які підтвер­джують достовірність даних, що зазнача­лися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися до органу ліцензування;
 • наявність документа, що підтверджує вне­сення плати за видачу ліцензії;
 • наявність розпорядчих документів про за­твердження організаційної структури, поло­жень про відповідні структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень та від­повідальності осіб, штатного розпису. Осо­бливу увагу необхідно звернути щодо наяв­ності та правильності оформлення посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці (під­писи працівників про ознайомлення тощо);
 • наявність документального підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, буро­вих установок;
 • укомплектованість штату для виконання бу­дівельних робіт відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії;
 • укомплектованість технікою, устаткуван­ням, обладнанням, приладами та інструмен­тами згідно з технологічними вимогами ви­конання робіт відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії;
2. Звернути увагу на назву посад (згідно з Кла­сифікатором професій та вимогами Довідника ква­ліфікаційних характеристик професій працівників).
3. Перевірити кадрові справи та трудові книжки найнятих працівників. Особливу увагу треба приділити наявності копій документів про освіту та підвищення кваліфікації (дипломи, сер­тифікати, свідоцтва, посвідчення).
4. Забезпечити:
 • своєчасну повірку засобів вимірювальної техніки;
 • здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лаборатор­них випробувань та якості виконаних робіт.

5. Завести журнал реєстрації перевірок, як рекомендує Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 (зауважте: цей нормативний документ саме «рекомендує», а не зобов'язує вдаватись до такого кроку). Отже, ведення згада­ного журналу - справа добровільна.

Якщо будівельна діяльність з цих осно­вних питань узгоджується з діючим законодав­ством - ліцензіат буде почувати себе набага­то впевненіше і спокійніше під час перевірки Держархбудінспекції.

Іще одне важливе питання - це місце про­ведення перевірки. Відповідно до Закону про контроль, державний нагляд (контроль) здій­снюється за місцем провадження господар­ської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у примі­щенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

У свою чергу, Законом про ліцензування ви­значено, що місцем провадження виду госпо­дарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який викорис­товується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб'єкта господарювання).

Одна із вимог Ліцензійних умов - це:

 • забезпечення на об'єкті будівництва своєчас­ного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного ви­робництва», іншими будівельними нормами та нормативними документами у сфері міс­тобудівної діяльності;
 • дотримання під час будівництва вимог нор­мативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобу­дівної діяльності та робочої документації.

Вказані вимоги можливо перевірити тільки безпосередньо на об'єкті будівництва.

В контексті діючого законодавства контроль за додержанням Ліцензійних умов тісно переплі­тається з державним архітектурно-будівельним контролем. Адже відповідно до статті 41 Зако­ну України «Про регулювання містобудівної ді­яльності» державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальника­ми, підрядниками та експертними організаці­ями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стан­дартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Вимоги одні й ті самі, а от тільки наслідки за вказані порушення законодавства різні:

 • за результатами заходів додержання Лі­цензійних умов орган ліцензування має право анулювати видану ліцензію; зупи­нити дію ліцензії; прийняти рішення про усунення суб'єктом будівельної діяльності порушень, пов'язаних з додержанням лі­цензійних умов провадження будівельної діяльності;
 • за результатами заходів державного архі­тектурно-будівельного контролю посадові особи органів державного архітектурно- будівельного контролю мають право скла­дати протоколи про вчинення правопору­шень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону; видавати обов'язкові для виконання приписи щодо усунення по­рушення вимог законодавства у сфері міс­тобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил; зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не від­повідають вимогам законодавства.

То чи є виявлення під час заходів державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкті будівництва порушення будівельною організацією будівельних норм і стандартів фактом недотри­мання ліцензійних умов? Відповідь очевидна.

Про віднесення до порушень, пов'язаних з до­держанням Ліцензійних умов, не лише фактів не­дотримання ліцензіатами організаційних, кваліфі­каційних та технологічних вимог, але й порушення ними містобудівного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час здій­снення будівництва, свідчить також аналіз підстав для анулювання чи зупинення дії ліцензії (постано­ва Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 зі змінами), однією з яких визначено акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта.

Зазначене дозволяє припустити, що про вста­новлення вказаних порушень органи державного архітектурно-будівельного контролю повинні по­відомляти орган ліцензування, адже відповідно до статті 19 Закону про ліцензування, повідомлення посадових осіб контролюючих органів про вияв­лені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов - це підстава для проведення позапланової пе­ревірки додержання ліцензіатом вимог ліцензій­них умов у відповідній частині.

З якою періодичністю Держархбудінспекція має право проводити планові перевірки ліцензіатів?

Відповідно до статті 5 Закону про контроль, періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначається органом державного нагляду (контролю) залеж­но від ступеня ризику.

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагля­ду (контролю), належать до одного з трьох ступе­нів ризику: високий, середній або незначний.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризи­ку від провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодич­ність здійснення планових заходів державного на­гляду (контролю), затверджені постановою Кабіне­ту Міністрів України від 30.12.2015 № 1164.

 Будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія

 Замовити

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2023. Все права защищены